Makhsoos dilon ko Ishq ke ilham hotey hain
Mohabbat moajiza hai, mojazey kab aam hote hain..

01

Urdu |