Jantra mantra sab jhooth hai, mat bharmo jag koye,
saar shabad jaane bina, kaga hans na hoye..

71

Hindi |