Bhatakte phirte hain kyun
hajj karein yahan aa kar,
yeh Kaba pass hai,
har ek Khalsa ke liye..
- Hakim Allah Yaar Khan Jogi

20

Hindi |