ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ -
ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜੱਪਣਾ
ਸਿੱਖ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਹਨ
ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਡੋਲ ਗਈ ਸਤਲੁੱਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ..

00

Punjabi |