ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
ਪਰ ਹੁਣ
.
.
ਸੈਲਫੀਆਂ ..

5927

Punjabi |