Pee kar jhooth nahi bolta fir bhi
baaton par meri kisi ko aitbaar nahi..

84

Hindi |