ਨਿਕੰਮੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ
ਘਰ ਉੰਨਾ ਜ਼ਯਾਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ..

40

Punjabi |