ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਜਰੂਰ ਆ
ਪਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ..

- Simranjit
20

Punjabi |