Bhikhari: 10rs. de do,
mobile recharge kar ke girlfriend ko call karna hai.
Santa : WAH!!
Bhikhari ne bhi girlfriend banaayi hai.
Bhikhari: Naji..girlfriend ne bhikhari banaaya hai..

02

Hindi |