ਟੁੱਟੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਚ ਉਡਦੇ ਨੇ
ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ..

Lazeez exclusive content
30

Punjabi |
arrow-leftarrow-right