ਅਨਲਹਕ ਅਜ਼ਲਬੇ ਮਨਸੂਰ ਹਮਚੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੁਲਕੁਲ ਕਰਦ।
ਕਿ ਆਰਦ ਤਾਬਿ ਈਂ ਸਾਹਿਬਾ ਕੁਜਾ ਜਾਮੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਈਂ ਜਾ ।।

Details:
Mansoor iterated Anal-Haq as fluid flows out from a compresses bottle. No wine of the world can equate to the intoxication what is found in Naam Simran..

10

Persian |

Hawaa-e-bandgi aavarad dar wajood maraa
vagarnah jaunki chunee aamdan nabood maraa..

Details:
Translation:The desire to recite your name brought me to this world.
Or else there was no reason for me to come here.

10

Persian |

ਹਮੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਮਦਹ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ॥
ਅਜ਼ੋ ਹਾਸਿਲ ਉੱਮੀਦਿ ਹਰ ਮੁਸਤ ਮੰਦ ॥੨੫॥

10

Punjabi |

Khush bawad umar ki darr yaadi biguzard
warnah chee haasal ast ajeen gumbade kabood maraa..

Details:
Translation: Those life which pass in the praise of Lord are better
otherwise there is no benefit in coming under this blue sky.

00

Persian |

Bidaari ast zindagi a saahibaane shounk
goya haraam kardam aainda khwaabe subha..

ਬਿਦਾਰੀ ਅਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਸ਼ੌੰਕ
ਗੋਯਾ ਹਰਾਮ ਕਰਦਮ ਆਇੰਦਾ ਖ੍ਵਾਬੇ ਸੁਬਹ..

00

Persian |

Shaakhe umeed-e-aashiq
hargis samar nagirad
az aabe ashqe maijagaa'n
taa sabas ta nar baashad..

Details:
samar - fruit
maijagaa'n- eye pupils, aankh ki putli

00

Persian |