മാനവ രാശിയുടെ പാപഭാരം
തുടച്ചു നീക്കി
പ്രത്യാശയുടെയും
വിശ്വാസത്തിന്റെയും 
നവലോകം തുറന്ന
മൂന്നാം നാളിലെ ഉയിര്പ്പിന്റെ സന്ദേശം
നമുക്കിവിടെ യാഥാര്തമാക്കം.

ഈസ്റെർ ആശംസകൾ.

- Joyaljoyeldho
113

Malayalam |
happy-easter.gif

Easter is a promise
to remind us all
that our love and prayers
shall always be answered by thee, Lord..

00

English |

God does not want us to lead a miserable life ,
for He placed in the depths of my heart
a desire for happiness.
His glory rests in the happiness of my heart .
Happy Easter..!

00

English |