ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ -
ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜੱਪਣਾ
ਸਿੱਖ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਹਨ
ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਡੋਲ ਗਈ ਸਤਲੁੱਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ..

Lazeez exclusive content
00

Punjabi |
arrow-leftarrow-right
nangal_dam_punjab_SYL.jpg

ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਸਭਨਾ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾਤ ਏ ਬੱਦਲਾ ..

Lazeez exclusive content
10

Punjabi |
arrow-leftarrow-right